Predmety

Slovenský jazyk

3
Ľudovít Štúr
4
5

Osvojovanie si spisovného jazyka v škole ako dorozumievacieho prostriedku je neodmysliteľné bez zreteľa na nárečové povedomie žiakov.

Negatívny vplyv nárečia preniká najskôr do spisovnej výslovnosti žiakov a odtiaľ sa prenáša do písanej formy spisovného jazyka.

Prechod od nárečia k používaniu spisovného jazyka je celkovo zložitý proces a práve cieľom je rozvíjať komunikačné schopnosti žiakov. V ústnych a písomných prejavoch rozvíjať jazykovú kultúru, prehlbovať estetické a etické cítenie žiakov. Na prvom mieste je zdokonaľovať výslovnosť a pravopis slovenského jazyka. Dôležité je, aby žiaci vedeli uplatňovať poznatky o jazykovom systéme pri tvorbe vlastných textov, aby sa zdokonalila ústna a písomná podoba jazykových prejavov.

Zvyšovanie účinnosti výchovno – vzdelávacieho procesu a rozvíjania rôznych, teda aj komunikačných zručností žiakov umožňuje okrem iných faktorov aj optimálny výber metód a ich efektívna aplikácia:

 

Zhlukovanie
Ak sa chceme zrozumiteľne vyjadriť na akúkoľvek tému je dôležité, aby sme sa nad ňou zamysleli, uvedomili si čo o nej vieme, aby sme svoje myšlienky dokázali postupne zhromaždiť a usporiadať. Zhlukovanie je účinným a veľmi jednoduchým spojením myslenia a písomného vyjadrovania.
Zhlukovanie prebieha nasledujúcim spôsobom:

 1. Do stredu papiera sa napíše objekt premýšľania.
 2. počas vyhradeného času sa okolo kľúčového výrazu zapisujú všetky asociácie.
 3. Medzi myšlienkami, ktoré spolu súvisia, sa vyznačujú spojenia.

Pozitívum zhlukovania – podporuje formulovanie vlastného názoru a komunikáciu v skupine, obohacuje slovnú zásobu, motivuje žiakov pri písomnom vyjadrovaní.

 

Cinquain
Pozostáva z týchto častí:
1.verš: téma – jedno slovo
2.verš: opis témy – dve slová, prídavné mená
3.verš: vyjadruje dej týkajúci sa témy, tri slovesá
4.verš: štvorslovný výraz vyjadrujúci emocionálny vzťah
5.verš: jednoslovné synonymum, ktoré rekapituluje podstatu témy
Príklad na cinquain:

diktát
stresujúci, strašný
ľaká, ničí, hnevá
strašidlo pre všetky deti
hrôza

Brainstorming
Môže mať rôzne obmeny a používa sa vo fáze motivačnej, pri sprostredkovaní nového učiva, na rozvoj tvorivého myslenia.
Obmeny brainstormingu:

   • písaný brainstorming – podstata spočíva v tom, že hárok papiera putuje od žiaka k žiakovi a každý žiak doň vpíše svoj nápad.
   • pingpongový brainstorming – je pre dvoch žiakov, prvý žiak vysloví návrh, druhý žiak na to reaguje svojím návrhom, atď.
   • Hobbo metóda – po oboznámení sa s problémom nasleduje etapa samoštúdia, až potom nasledujú ďalšie etapy, napr. tvorba návrhov...
   • Gordonova metóda – cieľom je vytvoriť jedno originálne riešenie
   • obrázkový brainstorming – k dispozícií sú obrázky, ktoré si žiaci môžu ľubovoľne dotvoriť
   • otázkový brainstorming – jeho podstatou je vyprodukovať čo najviac otázok týkajúcich sa danej témy

 

Naše aktivity:
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské a okresné kolo pre 8. a 9. ročník
Literárny kvíz – pre 1. a 2. stupeň
Komparo – pre 9. ročník
Hviezdoslavov Kubín
Testovanie deviatakov
Moja obľúbená učiteľka – pre 2. stupeň
Literárne okienko – moja obľúbená kniha

Anglický jazyk

vlajka GBanglicko

Nielen miesta sú zaujímavosťou Spojeného kráľovstva, ale aj história, ľudia, spôsob ich života a jazyk. Na našej škole sa toto všetko učíme z kníh, ktoré sa volajú Project.

3 4 5 6

Anglický jazyk sa začína učiť v treťom ročníku ako voliteľný predmet. Najprv sa učíme abecedu a slovíčka, napr. čísla, farby, zvieratká, školské potreby, rodina a iné prostredníctvom obrázkov, pesničiek a básničiek. Postupom času si žiaci osvojujú základy gramatiky a to sloveso byť a mať. Tvoríme jednoduché vety, vieme sa predstaviť a robíme rôzne projekty o sebe a svojej rodine.

Timetable

7

Rozvrh hodín

8

 

Vo štvrtom ročníku si rozširujeme slovnú zásobu, napríklad čísla, prídavné mená, členy, pokyny v triede. Robíme projekty na témy – pohľadnice priateľom, o sebe a svojej rodine, škole. Učíme sa prítomný čas jednoduchý.

Fruits                                    Ovocie

9
10
11
12
13

 

Joke

Vtip

14

Girl: I can´t find my dog! I think he´s lost.

Boy: Put an advertisement in the newspaper.

Girl: Don´t be stupid. He can´t read!

 

15

 

V piatom ročníku si prehlbujeme slovnú zásobu v oblasti stravy, zamestnania, športu, bývania. Opakujeme prítomný čas jednoduchý a učíme sa tiež prítomný čas priebehový. Robíme rôzne projekty ako je opis postáv, o športoch, opis miest.

 

16V šiestom ročníku sa už učíme aj vyjadrenie blízkej budúcnosti, minulý čas jednoduchý, ku ktorému neodmysliteľne patria aj nepravidelné slovesá. Okrem základných čísloviek sa preberajú aj radové, správne vyslovovanie dátumov a rôzne ďalšie gramatické javy. Projekty, ktoré robíme sa týkajú nášho života počas celého ročného obdobia, opisujeme naše domáce zvieratká, o minulosti, píšeme rôzne recepty, o prírode, televíznych programoch.Seasons                                        Ročné obdobia

17

 

V každom ročníku sa gramatika opakuje a prehlbuje. V siedmom ročníku sa minulý čas jednoduchý dopĺňa aj priebehovým, tiež sa učíme budúci čas, modálne slovesá, atď. V každej lekcii sa stretávame s s epizódou o živote mladých ľudí, ktorí nám prinášajú frázy používané v bežnom živote. Sú tu zaujímavé články o Kanade, Londýne, New Yorku. Robíme projekty na rôzne témy, ako napríklad o snoch, problémoch mladých ľudí, známych ľuďoch, mestách, o budúcnosti.

 

18

Westminster Palace - House of Commons

 

 

V ôsmom ročníku nasleduje už aj predprítomný čas, podmienkové vety, trpný rod. Slovnú zásobu si rozširujeme v rôznych oblastiach. Čítame zaujímavé články a k nim robíme rôzne projekty, ako napríklad: zdravá výživa, životné prostredie, Slovensko a jeho história, móda, práca.

 

19

 

V deviatom ročníku si opakujeme gramatiku prostredníctvom rôznych gramatických cvičení a pripravujeme sa na prijímacie skúšky na stredné školy. Čítame rozsiahlejšie články týkajúce sa rôznych tém, napríklad o histórii anglického jazyka, mladých ľuďoch, hudbe, vzdelávaní a rôzne či už skutočné alebo vymyslené príbehy zo života ľudí.

 

20

London is becoming the gastronomic capital of the world, attracting ambitious and talented chefs from around the globe. There is hardly a world cuisine that you won’t find in this highly multi-cultural city. By living, studying and cooking in London you will be at the heart of a rich variety of international cuisine and lifestyles - it is quite simply the experience of a lifetime!Nemecký jazyk

1
5
3
4

Vyučovanie nemeckého  jazyka  má na  škole dlhšiu  tradíciu  ako  jazyk anglický. Po roku 1989 nahradil  ruský jazyk. Začiatky boli ťažké. Nemali sme učebnice ani učebné pomôcky. Postupne sme však tieto nedostatky odstránili.

V školskom roku 2011/2012 sa nemecký jazyk vyučuje v 8. ročníku 4 hodiny týždenne ako prvý cudzí jazyk (prvá skupina), v 6.,7. a 8.ročníku (druhá skupina) ako druhý cudzí jazyk - 2 hodiny týždenne podľa ŠVP a ŠKVP, v 9. ročníku - 1 hodina týždenne ako druhý cudzí jazyk.


Pri vyučovaní používame učebnice Projekt Deutsch, pracovné zošity a slovníky k učebnici.
Okrem učebníc na hodinách využívame  obrázky,  mapu  Nemecka, rôzne kartičky,
pexeso, domino, časopisy, magnetofónové nahrávky, počítačové programy, internet
a interaktívnu tabuľu. Veľmi zaujímavé cvičenia a námety  môžu žiaci nájsť na stránkach
www.infovek.sk, www.nj.cz, www.tahaky-referáty.sk, www.wissenskarten.de ,
www.nemcinka.szm.sk.

Na hodinách využívame rôzne metódy a formy práce – prácu v dvojiciach, prácu v skupinách
tvorenie dialógov, didaktické hry, učíme sa pesničky, básničky a pod.

Veľmi radi tvoria žiaci projekty k jednotlivým témam.  Mnohé z nich môžete
vidieť na nástenke na chodbe školy a tiež v učebni nemeckého jazyka.
Každý rok sa zapájame do Olympiády nemeckého jazyka,
kde sme sa už tretíkrát umiestnili na 2. mieste v okresnom kole.
Mnohí naši bývalí žiaci využili nemecký jazyk pri štúdiu na strednej
škole, v zamestnaní - u nás a v zahraničí, často v nemecky hovoriacich
krajinách. Aj v praxi sa potvrdilo, že vyučovanie cudzieho jazyka má svoje
opodstatnenieMatematika

Leonardo da Vinci: ,,Žiadne ľudské bádanie si nemôže robiť nároky na to, že je vedou, ak nepoužíva matematické dôkazy".

Vitajte na našej stránke matematiky

Na začiatku školského roka Vás chceme privítať v škole a popriať veľa úspechov pri riešení matematických úloh a súťaží.  Táto časť internetovej stránky je o tom, že i matematika môže byť zaujímavá. Neveríte? 

Všetci veľmi dobre vieme, že matematika patrí medzi najnáročnejšie predmety, či už na základnej, strednej, alebo vysokej škole. Pre úspešné napredovanie v nej je nevyhnutné vybudovať dobré základy, na ktorých bude možné v budúcnosti stavať.Takéto základy sa budujú najmä v posledných ročníkoch základnej školy, kde úlohou učiteľa okrem preberania novej látky je aj opakovanie učiva z predchádzajúcich ročníkov tak, aby žiaci získali ucelené a systematické vedomosti z jednotlivých oblastí matematiky. Tieto by mali tvoriť základ pre úspešné zvládnutie prijímacích skúšok, ako i úspešné pokračovanie v matematike na strednej škole. Každý z nás sa mnohokrát presvedčil, že učiť sa matematiku neznamená len memorovanie definícií a poučiek, ale znamená riešiť úlohy, na ktorých sa definície a poučky aplikujú. Stáva sa aj to, že aj keď vieme, ako úlohu vyriešiť, správny výsledok nedostaneme, lebo spravíme chybu. V tomto prípade treba cvičiť sústredenie, pohotovosť a rýchlosť riešenia na viacerých príkladoch, aby sa niektoré postupy a činnosti zautomatizovali. Pri tejto náročnej práci môže byť nápomocná aj usilovná práca každého jednotlivca.

Prinášame vám prehľad súťaží, do ktorých sa pravidelne zapájajú naši žiaci. Cieľom účasti v týchto súťažiach je získanie nových skúseností, rozvoj talentu. Adrenalínový zážitok pri účasti v súťaži je ničím nenahraditeľná skúsenosť. V tomto školskom roku 2012/2013 sa zapojíme do už 62.ročníka Matematickej olympiády a 34. ročníka Pytagoriády. Svoje schopnosti a vedomosti si môžte zmerať aj v súťažiach MAKS (MAKSÍK) alebo Matematický klokan. Termíny súťaži budú zverejňované tu a na matematickej nástenke. 

Už teraz vieme, že dňa 13. marca 2013 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 9-2013. Naši žiaci budú testovaní nielen z predmetu matematika, ale aj zo slovenského jazyka. Podrobnejšie informácie budú až v polovici októbra. Ak sa chcete dozvedieť, ako prebieha monitor, nastavte si vo vašom vyhľadávači monitor9zones.sk (testovanie 9).

 


 Fyzika

1

Fyzikálne vzdelanie tvorí súčasť základného vzdelania, podporuje intelektuálny rozvoj žiaka, osobitne samostatné myslenie. Vytvára základ pre ďalšie vzdelávanie v prírodných vedách, ako aj pre uvedomelé postoje k prírode, sebe samému a konanie v určitých spoločenských situáciách.

2

Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopuj v každodennom živote.

Okrem objavovania a osvojovania si nových poznatkov a rozvíjania kompetencií fyzikálne vzdelávanie poskytne žiakovi možnosť získania informácií o tom, ako súvisí rozvoj prírodných vied s rozvojom techniky, technológií a so spôsobom života spoločnosti.

 

 Chémia

Chémia

 

1

 

 

 

 

 

2

 

Tento pán usporiadal chemické prvky do skupín a periód. Vytvoril periodickú sústavu prvkov.

Volal sa Ivan Dmitrijevič Mendelejev.

 

Poznáš čo označujú  tieto písmenká v chémii ? Zn   Ag   Ti   Na   Cl   K   P   Ca

 

Patrí medzi tie predmety, na ktorých žiaci musia používať logiku, šikovnosť svojich rúk a  tvorivosť. Keď si chémiu predstavíme ako neodlučiteľnú súčasť nášho bežného života a nie ako suchú vedu, bude sa nám učiť oveľa ľahšie. Denne okolo nás prebieha množstvo chemických reakcií, pri ktorých sa menia látky na iné látky. Kozmetické výrobky, benzín do áut, čistiace prostriedky, plastové predmety – to všetko vzniklo vďaka chémii.

V našej ZŠ sa chémia vyučuje v 7. 8. a 9. ročníku s dotáciou 2 hodiny týždenne. Vyučovanie prebieha v odbornej učebni biológie a fyziky, ktorá je vybavená plazmovým televízorom, visualizérom a počítačom.Dejepis

historia magistra vitae
                                 
         

            Dejepis je samostatným predmetom a spolu s humánnou zložkou zemepisu a občianskou výchovou tvorí vzdelávaciu oblasť spoločenskovedných predmetov. Spolu s nimi predstavuje  jeden z významných prostriedkov procesu humanizácie žiakov. Pomocou vyučovania dejepisu sa žiaci oboznamujú  s  vývojom ľudskej spoločnosti najmä z hľadiska aspektu konajúcich osôb, či skupín ľudí a tiež prostredníctvom pohľadov na dôležité formy života spoločnosti v jednotlivých historických obdobiach. Postupne si osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a  demokratické spôsoby svojho konania.

 

1
Vyučovanie dejepisu vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti kultivovania ich historického vedomia. Pritom rezonuje i úcta k iným národom a etnikám, rovnako tak rešpektuje kultúrne a iné odlišností  ľudí, rôznych skupín a spoločenstiev. Prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti. Rovnako dôležitosť pripisuje aj demokratickým hodnotám európskej civilizácie.

 


Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiaka a uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej skúsenosti či už z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. Ide predovšetkým o postupné poznávanie takých historických udalostí, dejov, javov a procesov v priestore a čase, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti.
2

                                                                                                

 

 

Zaujímavé prezentácie

 

História Košického erbu

 

Odkedy je kniha hranatá ?

 

Obete holokaustu

 Geografia

1

Geografia

 Obsah predmetu Geografie tvoria poznatky o planéte Zem, o vesmíre, o prírode, krajinách, štátoch  a ľudskej spoločnosti. Žiaci si na základe elementárnych poznatkov uvedomia, že dokonalé pochopenie princípov existencie Zeme im pomôže ju využívať a zároveň chrániť. Žiaci získajú aj skúsenosti, ako reagovať na zmeny v priestore, pochopiť ich a v budúcnosti ich riešiť.

Neoddeliteľnou súčasťou predmetu je práca s mapou, t.j. schopnosť vedieť používať mapu, čítať ju, orientovať sa v nej, analyzovať jej obsah a jej použitie v priamom teréne.

Ďalšou oblasťou predmetu je charakteristika jednotlivých častí sveta v ich konkrétnych regiónoch, pričom každé miesto na Zemi sa líši svojim podnebím, rastlinstvom, živočíšstvom, obyvateľstvom, ale aj kultúrou, jazykom a spôsobom života. Poznanie týchto charakteristík a ich pochopenie vedie k porozumeniu vzájomných väzieb v krajine.

Zaujímavé odkazy:

 http://www.zemepiszshajik.estranky.cz/clanky/zemepis-na-webe/zemepis-na-webe-mapyahry
http://www.zemepis.com/milionar.php
http://www.infovek.sk/predmety/geografia/index.html

 Geografické práce žiakov:

 


Biológia

2

Už na I. stupni ZŠ sa žiaci stretávajú s prírodovedou. Jeho pokračovaním je predmet biológia na II. stupni ZŠ, ktorý sa vyučuje podľa školského vzdelávacieho programu.

 Biológia je prírodovedný predmet, ktorý vyžaduje od žiakov značnú domácu prípravu. Deti musia zvládnuť náročnú biologickú terminológiu a názvy živočíchov patriacich do biologických systémov. Na vyučovacích hodinách využívame zaujímavé učebnice doplnené výbornými obrázkami a fotografiami, učebné pomôcky zo školského kabinetu, chodíme na exkurzie do Prírodovedného múzea, Botanickej  a Zoologickej záhrady, vyrábame nápadité postery. Postery vystavujeme na školských chodbách. Každý školský rok sa šikovní žiaci pod vedením vyučujúcej pripravujú na biologické súťaže a olympiády. Väčšinou sa stávajú úspešnými riešiteľmi a umiestňujú sa na popredných miestach v regionálnych súťažiach.   

 

 ENVIROPROJEKT

V roku 2008 sa ZŠ  v Haniske zapojila do súťaže  tvorby projektov s environmentálnou  tematikou.
Vypracovaním projektu sme chceli  získať prostriedky na zveľadenie areálu  školy a naučiť žiakov separovať odpad. Podarilo sa a náš projekt, ktorému sme dali názov ENVIROPROJEKT, vyhral. V projekte boli úlohy pre všetkých, ktorí boli ochotní pomôcť. Jednou z úloh bolo vytvorenie náučného botanického chodníka pre žiakov.
Žiaci pomáhali zhotoviť tabuľky s botanickým názvoslovím a  umiestnili ich ku príslušným rastlinám. Ďalšou úlohou bolo triedenie odpadu. V každej triede žiaci umiestnili pod tabuľu dve krabice s označením papier a plasty. Takto jednoducho  sa deti učili separovať odpad. Poslednú úlohu tiež plnili všetci žiaci školy. Išlo o to , ktorá školská chodba bude najčistejšia. Od mája  až po december  2008 sa pravidelne vyhodnocovala čistota 4 školských chodieb. Víťazná chodba / II. a III. ročník / bola odmenená peknými izbovými kvetmi /palmami / v črepníkoch a sladkosťami.   

 

 


Informatika

V čom spočíva Projekt informatizácie základných škôl ?

 Podstatou projektu je možnosť zavádzať IKT do výchovno-vzdelávacieho procesu už od 1. ročníka základnej školy. Dnes už od 1. ročníka počnúc, žiaci pracujú v rámci niektorých predmetoch, najmä informatická výchova na 1. stupni, technická výchova na 2. stupni, matematika, fyzika, dejepis, výtvarná výchova, slovenský jazyk, cudzie jazyky, ako aj v rámci krúžkovej činnosti v odborných multimediálnych učebniach na počítačoch.

 Počítače sú už dnes druhou gramotnosťou a samozrejme aj nevyhnutnosťou v živote človeka. Našou úlohou je pripraviť žiakov na život v spoločnosti tretieho tisícročia, ktoré sa vyznačuje využívaním informačno komunikačných technológií. Preto sme od školského roku 2006/2007  začlenili  predmet  Informatická výchova pre 1. stupeň do učebných plánov predmetov ZŠ. Chceme, aby už žiaci 1. stupňa získali zručnosti pri práci s počítačom a vedeli ich využiť vo vyučovaní iných predmetov na 1. aj na 2. stupni, pri riešení domácich úloh a projektov, pri vypracovávaní projektov, do ktorých je škola zapojená, pri vydávaní školského časopisu a množstva iných činností. Žiaci sa učia pracovať - v programoch Skicár, Word, Excel, Powerpoint, s internetom - základným zručnostiam, zároveň si hravou formou opakujú preberané učivo ostatných predmetov. Žiaci 1. a 2. stupňa majú v súčasnosti možnosť navštevovať aj počítačové krúžky.

A takto vyzerajú naše PC učebne:

 

1 2
3 5
   

Telesná výchova

Prečo sa majú deti hýbať?

2

Sedenie v laviciach pre žiakov v škole častokrát predstavuje značnú záťaž. Aj preto by sa mali venovať vyrovnávacím aktivitám.

3
4

5

 

6

Deti a mládež, ktoré  majú dostatok správne vykonávaných pohybových aktivít tým získajú nielen veľmi potrebné sociálne vyžitie medzi rovesníkmi, ale majú tiež lepšiu odolnosť voči bežným ochoreniam, majú lepšiu náladu, lepšie odolávajú stresu v škole, stávajú sa tolerantnejšími, zlepšujú schopnosť sústrediť sa, sú menej depresívne, sú odolnejšie voči drogám.

 

 

Hovoríme o pohybovej činnosti počas vyučovania, na hodinách telesnej výchovy alebo po vyučovaní prostredníctvom záujmových pohybových aktivít, akými sú súťaže, turnaje, krúžky a podobne.

7
8
9
Hlavnú zodpovednosť za správny vývin detí a mládeže až po dosiahnutie dospelosti predsa majú rodičia a  následne učitelia. Nedovoľme už teraz viesť deťom statický život bez pohybu a zdravého smiechu. Nedovoľme im hodiny vysedávať pri počítači a hrách. Dať možnosť deťom športovať nestojí veľa, určite nie viac ako nová verzia play station, či mobilný telefón. Dovoľme deťom poznať zážitky športovania a podporme preto ich radosť hýbať sa, možno zistíme, že práve toto dieťa je pohybovo zdatné a nadané. Ubezpečme sa, že naše deti rastú do zdravého tela, ubezpečme sa, že trávia čas efektívne, zdravo a vhodne.


Občianska výchova

2
                            
3

Smerovanie občianskej výchovy:
cieľavedome ovplyvňuje poznanie i  konanie žiakov v duchu humanity, morálky a demokracie. Vedie žiakov k tomu, aby svojimi postojmi a činmi prejavovali občiansku aktivitu, vlastenectvo, pozitívny vzťah k práci a jej výsledkom. Vplýva na žiakov v tom smere, aby si uvedomovali zodpovednosť k sebe, svojim blízkym, národu a celej spoločnosti, aby si uvedomovali svoju národnú a štátnu identitu.

4
5

Vyučovanie občianskej výchovy je teda zacielené tak, aby získané poznatky poskytli žiakom vhodnú orientáciu pre ich budúci občiansky život.
Obsah predmetu tvoria poznatky o zásadách a normách vzťahov v rodine,v škole a spoločnosti vôbec, osvojovanie si zásad spoločenského správania, poznávanie svojej obce, mesta, regiónu, vlasti, upevňovanie svojej národnej a štátnej identity.

 
6
7

Hudobná výchova

o hudobnej

Výtvarná výchova

2

Umenie detí je veľké tajomstvo a mágia. Deti sú bytosti, ktoré túžia tvoriť. Je to ich základná intelektuálna vlastnosť, ktorá im pomáha spoznávať svet a život. Deti sú naplnené dojmami, všetko je pre ne hodné záujmu a plné krás. Chcú sa s nami podeliť o svoj vnútorný svet, ale rečový prejav ešte nie je dostatočne vyvinutý, aby svoje myšlienky a duševný svet mohli tlmočiť touto cestou. Na pomoc prichádza výtvarný prejav.

 

Tvorba detí je REČ, ktorou deti hovoria, je HRA, ktorou sa radi zabávajú a je tiež TERAPIA, ktorá im pomáha uvoľniť svoj vnútorný svet.

 

 

Hodnota umenia detí spočíva najmä v emóciách, ktoré deti do obrázkov vkladajú. Silné city a zážitky, vlastný pohľad na svet, nefalšovaná radosť a záujem o okolitý svet, imaginácia, originalita prejavu.

Detské kresby nemajú za cieľ verne zobrazovať to, čo vidíme očami, a preto by bolo mylné, klásť na tento aspekt priveľký dôraz. Pravdivosť zobrazenia vonkajšej podoby nie je vhodné kritérium pre hodnotenie detskej kresby a maľby.

 

Milé deti, rodičia, učitelia a ostatní kamaráti detí! Potešte sa obrázkami, ktoré nakreslili a namaľovali  naše deti.

 

Dominika Ivanová

3

4

A tu sú niektoré najnovšie práce žiakov 6. ročníka:

Môj výsledok
Môj výsledok Môj výsledok
Pekné
Pekné Pekné
Krásne
Krásne Krásne
Fíha, ale sú ši...
Fíha, ale sú šikovní Fíha, ale sú šikovní


Náboženská výchova

osobnosti

 

ruzenec

 

institut

 

Predmetové komisie

 

Metodické združenie 1.-4. roč., a ŠKD
Vedúca MZ: Mgr. Henrieta Smolková
Členovia: Mgr. Zuzana Gavulová, Mgr. Jana Schmotzerová, Mgr. Ľubomíra Gromová, Mgr. Daniela Kulíková, Alena Stašáková, Marcel Majoroš, Mgr. Ľudmila Dzurňáková, Mgr. Františka Farkašová

Predmetová komisia spoločenskovedná / SJL, ANJ, NEJ, RUJ, DEJ, OBN/
Vedúca PK: Mgr. Daša Palenčárová
Členovia: Mgr. Jana Franko, Mgr. Jana Schmotzerová, Mgr. Ľudmila Dzurňáková, Mgr. Estera Čiefová, Mgr. Daniela Kulíková, Ing. Jana Beliová, PaedDr. Martina Austová

Predmetová komisia prírodovedná / MAT, GEG, BIO, FYZ, CHE, INF /
Vedúca PK: Mgr. Estera Čiefová
 Členovia: Mgr. Jana Ladomirjáková, PaedDr. Martina Austová, Ing. Gejza Varga

Predmetová komisia výchovných predmetov  /HUV, TSV, ETV, VYV, VUM, SEE, THD, NBV/

Vedúci PK:, Ing. Gejza Varga
 Členovia:  Mgr. Estera Čiefová, Mgr. Helena Borufková, Mgr. Ľudmila Dzurňáková, Ing. Jana Beliová, Mgr. Henrieta Smolková, PaedDr. Martina Austová Mgr. Ľubomíra Gromová

Školský parlament: Ing. Jana Beliová

Výchovný poradca: PaedDr. Martina Austová

Školská knižnica : Ing. Jana Beliová

Neprehliadnite


1) Venujte nám 2% z Vašich daní. 

Potrebné tlačivo na: http://zshaniska.sk/o-skole/povinne-zverejnovanie/ostatne.html


PRojekt INkluzívnej EDukácie. / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Operačný program vzdelávanie

Anketa

Nová stránka

Ako sa Vám páči nová stránka školy?

2
Chválitebná (2)
(0)
3
Dobrá (3)
(0)
0
Dostatočná (4)
(0)
0
Nedostatočná (5)
(0)
1
Výborná (1)
(0)
» Prejdite na anketu »
Nemáte povolenie hlasovať! Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Copyright © 2012 - 2023 ZŠ Haniska and design by za.jo.net