Vnútorný poriadok ŠKD

Prečítané: 4927x

V N Ú T O R N Ý   P O R I A D O K

ŠKOLSKÉHO KLUBU  DETÍ

 

1.  R i a d e n i e   a   o r g a n i z á c i a   Š K D

 • Školský klub detí riadi riaditeľ školy.
 • Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizuje  vychovávateľ.
 • Riaditeľ školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených žiakov na pravidelnú dochádzku.
 • V oddelení ŠKD môže byť zapísaných najmenej 15 a najviac 25 trvalo dochádzajúcich žiakov na celý čas pobytu v ŠKD.

 

2.      P r e v á d z k a  Š K D

 • Školský klub je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov denne od 11.30 hod. do 16.30 hod.
 • Počas školských prázdnin je prevádzka v ŠKD, ak sa prihlási najmenej 15 detí.
 • ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou vnútorného poriadku ŠKD.

 

 3.  Z a r a ď o v a n i e    ž i a k o v             

 • Žiaci sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok, na základe písomnej prihlášky podanej zákonnými zástupcami.
 • O zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy.
 • Do ŠKD sa prednostne zaraďujú žiaci na pravidelnú dochádzku, ktorých rodičia sú zamestnaní.
 • Zaraďujú sa do oddelení podľa veku a do záujmových útvarov podľa osobného záujmu o jednotlivé činnosti.

 
  4.  V ý c h o v n o  -  v z d e l á v a c i a  č i n n o s ť

 • Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD je zameraná na činnosť oddychového, rekreačného a záujmového charakteru a na prípravu na vyučovanie, ktorá sa uskutočňuje v oddeleniach ŠKD.
 • Záujmová činnosť sa uskutočňuje spravidla v záujmových útvaroch príležitostného, krátkodobého charakteru.
 • V oblasti rekreačného charakteru – vychádzkami, športom a cvičením umožniť žiakom čo najviac voľného času stráviť pohybom na čerstvom vzduchu a takto sa starať o dobrý telesný rozvoj žiakov.
 • V čase určenom na prípravu na vyučovanie si žiaci podľa pokynov starostlivo vypracujú úlohy, opakujú učivo.
 • V rámci činnosti v ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia. Vstupné hradia rodičia.
 • Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie žiakov. Žiaci prichádzajú do jedálne čistí, slušne sa správajú a správne stolujú. Po skončení obeda celé oddelenie odchádza z jedálne spoločne. 
 • Na záujmovú a rekreačnú činnosť v ŠKD sa môže využívať aj špeciálna učebňa, dielňa, ihrisko a iné objekty školy.


  5.  D o c h á d z k a   ž i a k o v

 • Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič na zápisnom lístku. Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne.
 • Aby sa nenarúšala výchovno-vzdelávacia činnosť, žiak môže byť /ak to nie je na zápisnom lístku uvedené/ z ŠKD uvoľnený len na základe písomného oznámenia rodičov.
 • Žiaka možno v priebehu školského roka prihlásiť a odhlásiť z ŠKD odhlasovacím lístkom.

 

 6.  S t a r o s t l i v o s ť   o    z d r a v i e   a     b e z p e č n o s ť   ž i a k o v

Za bezpečnosť žiakov počas ich celého pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka.

 • Prechod žiakov do ŠK v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka.
 • Počas konania popoludňajšieho vyučovania – nepovinných predmetov i náboženstva, vyučujúci preberajúci detí od vychovávateľky do svojej zodpovednosti a po skončení podľa dohody s rodičom,  dieťa uvoľňujú domov, alebo odovzdávajú vychovávateľke.
 • Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná poučiť žiakov  o bezpečnosti.
 • Pri činnostiach organizovaných mimo objektu ŠKD môže mať  vychovávateľka  najviac 25 detí.
 • V prípade úrazu poskytne vychovávateľka prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy a napíše o ňom záznam.
 • Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané.
 • Dieťa musí mať počas pobytu v ŠKD  prezuvky a hygienické vrecúško. Žiaci musia mať svoje osobné veci /vrchné ošatenie, prezuvky, topánky/ označené, pre prípad odcudzenia.
 • Straty z priestorov ŠKD u poisteného žiaka vybavuje vychovávateľka v spolupráci s rodičmi a vedením školy.
 • Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá za deti vychovávateľka až do ich rozchodu pred objektom  ŠKD.
 • Z miesta konania môže byť žiak uvoľnený len na základe písomného súhlasu  rodičov.
 • Ak zistí vychovávateľka u žiaka nevoľnosť, prípadne teplotu upovedomí o tom  rodičov.

 

 7.   P r í s p e v o k   n a    ú h r a d u    z a    p o b y t   ž i a k a    v     ŠKD

 • Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD je 10 eur mesačne na jedného žiaka.
 • Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD uhrádza zákonný zástupca vždy do dvadsiateho v mesiaci , alebo jednorazovo naraz
 • Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.
 • Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.
 • Spôsob úhrady za pobyt žiaka v ŠK sa uskutočňuje nasledovne :

- vychovávateľka ŠKD vyberie od zákonného zástupcu stanovený poplatok, a  odovzdá celú sumu aj so zoznamom žiakov účtovníčke školy, ktorá peniaze poukáže na účet školy.

 • Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí stanovený príspevok za pobyt žiaka v ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení  z klubu.

 

 

Tento vnútorný poriadok ŠKD nadobúda účinnosť od 01.09.2010

 

                                                                                   

 

Neprehliadnite


1) Venujte nám 2% z Vašich daní. 

Potrebné tlačivo na: http://zshaniska.sk/o-skole/povinne-zverejnovanie/ostatne.html


PRojekt INkluzívnej EDukácie. / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Operačný program vzdelávanie

Anketa

Nová stránka

Ako sa Vám páči nová stránka školy?

2
Chválitebná (2)
(0)
3
Dobrá (3)
(0)
0
Dostatočná (4)
(0)
0
Nedostatočná (5)
(0)
1
Výborná (1)
(0)
» Prejdite na anketu »
Nemáte povolenie hlasovať! Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Copyright © 2012 - 2023 ZŠ Haniska and design by za.jo.net